ؤîىà نًàêîيà نàٍà âûُîنà ٌهًèé ؤîىà نًàêîيà نàٍà âûُîنà ٌهًèé

ؤàٍà âûُîنà ٌهًèàëû نîى نًàêîيà
رهًèàë نîى نًàêîيà àêٍهًٌêèé ٌîٌٍàâ